Dụng cụ khoan FES cho thiết bị nền móng

MỘTTham quan trực quan Nhà máy sản xuất dụng cụ khoan FES

Dụng cụ khoan được xây dựng theo yêu cầu của FES dành cho máy móc nền móng

Xô có đáy hình nón FES được thiết kế để đạt hiệu quả khoan cao hơn

Dụng cụ khoan đường kính lớn